2015 Organising Council

 

RAFFLES DIALOGUE ON THE FUTURE OF HUMAN WELL-BEING AND SECURITY
2-3 FEBRUARY, 2015

 
Chairman:
John Wong Eu-Li

Members:
Yeoh Khay Guan
Kishore Mahbubani
Chia Kee Seng
Eugene Liu
Lyn James

Programme Co-Chairmen:
Tikki Pang
Chong Yap Seng

Secretariat:
Lee Su Mei
Luke Siah
Justine Lai
Danielle Divya Rajoo
Chua Tze Wei
Naniek Yuliati
Fun Yip
Dawn Sim